Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandige Bondgenoten
Het Ribbenhout.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op
alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandige Bondgenoten.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging
zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3. Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4.  Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door- of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door- of namens hem verstrekte materialen.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
5.2 Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern
gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling 1e termijn voor aanvang van de werkzaamheden 2e termijn voor oplevering van de werkzaamheden en slottermijn na oplevering van de werkzaamheden en ten alle tijden binnen vijftien dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van
opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.
6.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.5 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.6 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
6.7 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
6.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
6.9 Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.10 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7. Oplevering
7.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen, het werk heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk gereed is
daartegen bezwaar heeft gemaakt.
7.2 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8. Levertijd
8.1 De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
8.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
8.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan de Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
8.4 Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
8.5 Indien de Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
8.6 Indien sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd met die periode verlengd.

9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
9.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
9.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

10. Wijzigingen in het werk
10.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
10.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis
van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

11. Ontbinding
11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan
Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12. Reclames, klachten
12.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk
binnen 48 uur na constatering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13. Garantie
13.1 De Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.
13.2 Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, dan staat opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk en de gebuikte materialen, mits hij deze vrij kon bepalen.
13.3 De eventueel te vervangen onderdelen moeten franco aan Opdrachtnemer worden toegezonden, en diens reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van demontage, komen voor rekening van Opdrachtgever.
13.4 Indien de in lid 1 bedoelde prestatie heeft bestaan uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen, staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de bewerking.
13.5 Ingeval de in het vorige lid bedoelde prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd zal Opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, danwel
voor herstel zorgdragen, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
13.6 Indien de in lid 1 genoemde prestatie heeft bestaan uit het leveren van een zaak, staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van die zaak.
13.7 Beantwoordt de in het vorige lid bedoelde zaak niet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer vrij om te bepalen of hij een nieuwe zaak levert, de zaak herstelt, of dat hij de factuur crediteert. In ieder geval dient Opdrachtnemer de betreffende zaak franco aan Opdrachtgever retour te zenden.
13.8 Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
13.9 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
13.10 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, montage en wijziging door derden.
13.11 Geen garantie wordt verleend op gebruikte zaken.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Opdrachtnemer blijft ook na levering eigenaar van de door hem geleverde zaken, zolang Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst, of uit andere gelijksoortige overeenkomsten, waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen het niet hebben voldaan of zullen voldoen van de hiermee corresponderende facturen van Opdrachtnemer.
14.2 Ook vorderingen welke een gevolg zijn van het niet voldoen aan haar verplichtingen door Opdrachtgever, zoals boetes, schade, rente en kosten, vallen onder de werking van dit eigendomsvoorbehoud.
14.3 Zolang er op zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag Opdrachtgever deze niet bezwaren.
14.4 Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen is hij te allen tijde vrij de betreffende zaken bij Opdrachtgever af te halen,. Deze verleent daartoe bij voorbaat
toestemming aan Opdrachtnemer om de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
14.5 Indien het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer doorkruist wordt door vermenging, zaaksvorming, natrekking of vervorming, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak aan Opdrachtnemer te verpanden.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen
in acht worden genomen.
15.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
15.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
15.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door
Opdrachtgever geleden schade.
15.5 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten
hoogste het gefactureerde bedrag.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
16.2 Nederlands recht is van toepassing.

 

Het Ribbenhout

Hammerdijk 31,
8373 EE Blankenham 

KVK: 05078305